Wie luistert mij tevoorschijn?

Bij Stichting VPSG ben je welkom en vind je een luisterend oor. Je vind er een plek van ont-moeting, omdat er niets moet, maar veel mogelijk is. Waar jouw levensverhaal kan stromen, omdat iemand jou tevoorschijn wil luisteren en de diepste pijn met je wil verduren. Waar iemand samen met jou wil zoeken naar een bron van inspiratie waaruit je putten kunt. Omdat oude bronnen zijn vervuild met modder en rotsblokken van verdriet, pijn en woede of geen bron bleken te zijn, maar opborrelend vergif.

Wie kunnen er terecht?

De VPSG is een stichting, die een lange geschiedenis kent van levensbeschouwelijk/spirituele en pastorale begeleiding en counseling. De letters staan voor "Vrouwen – Pastoraat – Seksualiteit – Geweld" Ze is voortgekomen uit de vrouwenemancipatie beweging in de kerken in de 80-er jaren. Een krachtige beweging van kritische en feministische vrouwen, die de ongelijke machtsverhoudingen in de kerken aan het licht bracht en de invloed die dat uitoefende op de geloofsontwikkeling van vrouwen bespreekbaar maakte. In de Vrouw-en-Geloof gespreksgroepen kwamen schrijnende verhalen aan het licht rond (seksuele) uitbuiting en relationeel geweld. De kerkelijke opinie over echtscheiding en de daarmee samenhangende schuldcultuur hielden mensen gevangen in onheilzame relaties. Het vrouwbeeld enerzijds gekoppeld aan Eva, de verleidster en anderzijds aan Maria, de zichzelf wegcijferende vrouw bracht vrouwen in een onmogelijke spagaat. De dwang tot vergevingsgezindheid hield bestaande machtsstructuren in stand. Ook de verhalen van verschrikking rond incest en andere vormen van geweld tegen kinderen kwamen in die groepen tot vertelde ervaringen, die haaks stonden op de boodschap van liefde en recht die de kerk predikte.

Veel vrouwen hielden de kerk voor gezien, zochten en vonden soms andere bronnen van spiritualiteit en een nieuwe gemeenschap. Vaak kwamen ze in een eenzame positie terecht, soms ook uitgestoten door familie. Vanuit die tijd is de VPSG ontstaan, inmiddels een centrum waar een grote deskundigheid, ervaring en expertise ten aanzien van relationeel en seksueel geweld is opgebouwd. Veel vrouwen en in toenemende mate ook mannen weten de weg te vinden bij hun zoektocht naar bevrijding. De directe reden is vaak niet eens het ondervonden (seksuele) geweld, maar een recente ervaring van verlies: van partner, kind, werk, gezondheid, geloof. En heel vaak in die periode van geblokkeerde rouw komen oude trauma's aan het licht van verlatenheid, incest, lichamelijk en geestelijk geweldervaringen. Zoekend naar woorden, huilend over een nooit verwerkte pijn, die verwerking van rouw en pijn nú onmogelijk maken. Ook het verlies van een vast ijkpunt, een levensmotto, een geloofsanker, dat je zwalkende bootje op de levenszee stuurt en thuisbrengt kan dan gevoeld en bespreekbaar worden.

Dat zijn de thema's die in de gesprekken aan de orde komen en dan kan ook de zoektocht naar je eigen spiritualiteit, je eigen ankerpunt en stuurkunst beginnen.

Uitgangspunten

In onze folder staat hoe wij onze hulpverlening zien:
*Iemand helpen de bron te (her)vinden waaruit z/hij wil leven, zodat z/hij de innerlijke ruimte kan voelen waarin de adem van God,Geest van leven zich roert.
*dat de belevingswereld en gevoelens van degene die hulp vraagt centraal staan.
*dat de counselor onvoorwaardelijk staat aan de kant van de hulpvrager en met haar/hem werkt aan versterking van eigen kracht.
*dat duidelijk wordt dat (seksueel) geweld niet alleen het probleem is van de hulpvrager, maar dat machtsstructuren binnen godsdienst en samenleving van invloed zijn.
*dat counselor en hulpvrager in wederkerigheid en solidariteit op zoek gaan naar nieuwe wegen en een nieuw perspectief
*dat iemand die bij ons komt er niet alleen voor staat maar een veilige plek vindt om op verhaal te komen.

De VPSG richt zich op Noord Holland, maar inmiddels weten mensen uit het hele land de weg naar ons te vinden: van Friesland tot Limburg, wat wel laat zien dat de VPSG een heel eigen plek heeft in het aanbod van begeleiding en hulp. Omdat hier geloofs- en levensbeschouwelijk/spirituele vragen aan de orde komen. 

Wat kost het?

De VPSG wordt niet gesubsidieerd, ons werk wordt betaald uit giften van fondsen, stichtingen en donateurs. Als u een bijdrage kunt leveren zijn we u daar zeer dankbaar voor. Maar wij vinden dat de kosten nooit een belemmering mogen vormen voor hulp en begeleiding.

Gesprekstarieven zijn vastgesteld op basis van inkomen:
bij een jaarinkomen tot 18.000 euro: 15 euro
van 18.000 - tot 25.000 euro: 35 euro
daarboven: 50 euro
Dit uurtarief geldt zowel voor gesprekken als telefonische en e-mail-consulten.

Mochten deze kosten voor u om één of andere reden onoverkomelijk zijn, aarzel dan niet om dit kenbaar te maken zodat we voor u tot een goede afspraak kunnen komen. Van een aantal fondsen krijgen we een bijdrage voor mensen die een bijdrage niet kunnen betalen, zij geven dit vanuit het gevoel van rechtvaardigheid; ieder heeft recht op passende hulp. Maakt u, als u het nodig heeft, dus vooral gebruik van hun aanbod!

Sommige mensen voelen zich heel vervelend bij het gegeven dat ze geen geld hebben voor de goede hulp die wordt geboden. U bent altijd welkom om uw bijdrage op een creatieve manier te geven. Er zijn mensen die een poster van de VPSG ophangen bij huisarts of bibliotheek, fluit spelen of zingen bij een VPSG bijeenkomst, een stukje schrijven voor een Nieuwsbrief, een gedicht maken of willen proeflezen. Ook dat is geen verplichting maar als u uw talent wilt inzetten voor de VPSG; laat het ons weten.

Samen maken we de VPSG. Al meer dan 35 jaar.

De VPSG is een stichting zonder subsidie, toch vinden we dat ieder recht heeft op goede hulp en berekenen we de gesprekskosten naar draagkracht.
De VPSG is gevestigd op de Nieuwe Groenmarkt 8, 2011TW Haarlem, 10 minuten lopen van het station.
We bieden ook telefonisch, via videobellen of mail begeleiding aan.
Tel.: 023 5328222, e-mail: info@vpsg.nl, website: www.vpsg.nl

Voel je welkom en maak een vrijblijvende afspraak.

Klachten? Neem contact met ons op of met onze vertrouwenspersoon

De counselors, de coördinator en het bestuur van de VPSG doen hun uiterste best voor u. Soms gaat er helaas toch iets mis. Bent u ontevreden met het contact met de VPSG, of vindt u dat er iets gebeurt dat niet door de beugel kan (zoals bijvoorbeeld racisme, kwetsende opmerkingen of grensoverschrijdend gedrag)? Bespreek het met de counselor zelf of neem contact op met de coördinator of het bestuur van de VPSG via een mail aan info@vpsg.nl. Vindt u dat lastig of krijgt u geen gehoor: dan kunt u contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon, Anoushka Boet. Zij staat onafhankelijk van de VPSG en gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Zij is te bereiken via info@ab-coacht.nl.